Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Willewopsie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Willewopsie en consument tenzij door beide partijen specifieke of afwijkende voorwaarden nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze zijn elektronisch in te zien en op te halen op de website van Willewopsie.

3. Bij een bestelling door een consument bij Willewopsie wordt ervan uitgegaan dat deze consument akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Het aanbod

1. Standaard heeft een aanbod een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen. Indien afwijkende voorwaarden gelden wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving van de producten is op de website van Willewopsie vermeld. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Willewopsie niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs;

o de eventuele kosten van aflevering;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Willewopsie langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Willewopsie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Willewopsie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Willewopsie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Willewopsie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Willewopsie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Willewopsie zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de gegevens van Willewopsie waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Willewopsie bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, zal hij dit via elektronische weg kenbaar maken aan Willewopsie. Na overleg kan het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Willewopsie geretourneerd worden, conform de door Willewopsie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt Willewopsie zorg voor de terugbetaling van het door de consument aan Willewopsie betaalde, minus de verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van de producten komt voor rekening van de consument.

2. Willewopsie zal het bedrag bedoeld in lid 1 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Willewopsie kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Willewopsie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Willewopsie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Willewopsie geen invloed heeft;

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

2. In afwijking van het vorige lid kan Willewopsie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Willewopsie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Willewopsie dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. Alle prijzen zijn vermeld in euro (€), exclusief verzendkosten.

6. De verkoop van de producten van Willewopsie zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw) als gevolg van artikel 25 Wet op de omzetbelasting.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1. De producten van Willewopsie zijn geschikt voor sierdoeleinden en het daarbij behorende gebruik.

2. De producten van Willewopsie zijn ongeschikt voor kinderen t/m 3 jaar vanwege kleine onderdelen.

3. Willewopsie staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid volgens lid 1 en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Willewopsie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

4. Een door Willewopsie verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Willewopsie kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. Willewopsie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Willewopsie is een web-winkel. Producten kunnen alleen per verzending geleverd worden.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Willewopsie kenbaar heeft gemaakt.

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Willewopsie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Willewopsie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Willewopsie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Willewopsie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Willewopsie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Vanwege lid 6 wordt voor de levering van het product standaard gekozen voor een traceerbare verzendwijze zoals Pakket service van Postnl. Indien op verzoek van de consument een niet traceerbare verzendwijze gebruikt wordt, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de consument.

Artikel 11 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering van de producten of bij levering van de producten.

2. Bij betaling bij de levering van producten (onder rembours) worden de extra kosten daarvoor in rekening gebracht bij de consument.

3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Willewopsie te melden.

5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Willewopsie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. Willewopsie beschikt over een klachtenprocedure die hieronder vermeld staat en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven elektronisch worden ingediend bij wilma@willewopsie.nl , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Willewopsie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Willewopsie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Willewopsie en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeelding, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website www.willewopsie.nl berusten bij Willewopsie.

2. Het is de consument en de bezoeker van de website www.willewopsie.nl verboden gebruik te maken van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten van Willewopsie, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Willewopsie.

Artikel 16 – Gegevens

Willewopsie is gevestigd te Grijpskerke en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54953731. Het BTW-identificatienummer is NL179531906B01.

Correspondentie met Willewopsie geschiedt bij voorkeur per e-mail.

Datum: 1-3-2016

Deze Algemene voorwaarden zijn ook als PDF te downloaden: Algemene voorwaarden Willewopsie